Rejestr zmian

Szczegóły zmiany:
Strona: Uchwały 2017
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: lukaszg
Data: 16-01-2018 13:32
IP: 5.63.190.20
Opis:
Poprzednia zawartość
Uchwała Nr XXX.204.2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Uchwała  Nr XXX.204.2017

Rady Gminy Raciąż

z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż
 

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077),  Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2018-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

2.Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;

2.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł rocznie

3.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do przekazania  uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie  zaciągania zobowiązań, o których mowa w:

- ust.1

- ust.2 w ramach kwoty 3.000.000,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXI.143.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami.

§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

Autor edycji: Bip Admin
Data edycji: 03-09-2014 13:04:15