Rejestr zmian

Szczegóły zmiany:
Strona: Uchwały 2018
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: lukaszg
Data: 30-03-2018 8:52
IP: 185.242.154.28
Opis:
Poprzednia zawartość
UCHWAŁA NR XXXI.223.2018
w sprawie podziału Gminy Raciąż na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR XXXI.223.2018
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 9 marca 2018 r.

 

w sprawie podziału Gminy Raciąż na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 

Na podstawie art. 12, § 1, § 2; § 3; § 11; § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15, poz. 1089 i z 2018r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138), w związku z art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130) – Rada Gminy Raciąż działając na wniosek Wójta Gminy Raciąż uchwala, co następuje:


§ 1.  Dokonuje się podziału Gminy Raciąż na pięć stałych obwodów głosowania.
§ 2.  Numery obwodów głosowania ich granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
§ 4.  Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu  i Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie.
§ 5.  Na uchwałę Rady Gminy w sprawie podziału na obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski 

Autor edycji: Bip Admin
Data edycji: 03-09-2014 13:04:15