Rejestr zmian

Szczegóły zmiany:
Strona: Uchwały 2018
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: lukaszg_1551964739
Data: 20-07-2018 8:06
IP: 185.242.154.28
Opis:
Poprzednia zawartość
UCHWAŁA Nr XXXIII.232.2018
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok.

                                                                                               

UCHWAŁA   Nr  XXXIII.232.2018

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 15 czerwca 2018r.

 

 

w sprawie:  udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ) oraz art. 271, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), po zapoznaniu się z:     

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2017 rok;

2) sprawozdaniem finansowym;

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;

4) informacją o stanie mienia Gminy;

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

 

Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      Jarosław Jaworski

Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:15