Rejestr zmian

Szczegóły zmiany:
Strona: Zarządzenia Wójta Gminy
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: lukaszg
Data: 28-09-2017 10:04
IP: 5.63.190.20
Opis:
Poprzednia zawartość
ZARZĄDZENIE Nr 39.2017
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZARZĄDZENIE Nr  39.2017

WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia  28 sierpnia 2017 r.

                     

w sprawie  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmian.) oraz Uchwały Nr  XXXVII/242/2010 Rady Gminy  Raciąż   z dnia  15 czerwca 2010 roku  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1)      informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)      informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                               

W Ó J T   G M I N Y

R y s z a r d  G i s z c z a k

 

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2017 r.

Załącnzik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą

Autor edycji: Bip Admin
Data edycji: 03-09-2014 13:04:15