Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXIX/208/2006

Treść

                     UCHWAŁA NR XXIX/208/2006

z dnia 22 lutego 2006r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Raciąż.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), w związku z art. 10, ust 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach, oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje :

§ 1.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień powyższego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

 Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XVII/43/2000, z dnia 6 grudnia 2000 Rady Gminy w Raciążu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jarosław Jaworski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 DO UCHWAŁY NR XXIX/208/2006

z dnia 22 lutego 2006r.

Rady Gminy Raciąż

 

Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), nałożył na gminy obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 10, ust. 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), Rada Gminy w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy Rada Gminy obowiązana była uchwalić nowy regulamin, uwzględniając wymogi określone przez ustawodawcę.

Mając na celu kompleksowe uregulowanie niniejszych zagadnień zasadne jest uchwalenie przedłożonego aktu, który obejmuje wszystkie zapisy prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż uzyskał dnia 1 lutego 2006r. pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

 do Uchwały Nr XXIX/208/2006

z dnia 22 lutego 2006

Rady Gminy Raciąż

 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY RACIĄŻ

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż.

2.      Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o:

1)   nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

2)   Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003.

3)   odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

4)   odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

5)   odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,

6)   odzysku – rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

7)   nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

8)   unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

9)   właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

10) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

11) podmiotach odbierających odpady – rozumie się przez to przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy,

12) „zwierzętach domowych” – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

13) „zwierzętach gospodarskich” – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

3.      Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Raciąż.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2

1.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości. Do obowiązku właściciela należy w szczególności:

1)     wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i gromadzenia w nich odpadów oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym i technicznym,

2)     pozbywanie się tych odpadów na podstawie umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru.

2.      W celu zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do wywozu na składowisko i uwzględniając racjonalną gospodarkę odpadami na terenie Gminy odpady powinny być posegregowane.

3.      Właściciele nieruchomości powinni prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych ukierunkowaną na segregację tworzyw sztucznych, puszek metalowych, szkła, makulatury, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, odpadów z remontów oraz pozostałości roślinnych.

4.      Odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji mogą być gromadzone selektywnie i poddawane procesom kompostowania na nieruchomości.

5.      Pozostałe odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia.

6.      Właściciele nieruchomości zapewniają bieżące utrzymanie czystości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek oczyszczania chodnika następuje poprzez uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających śliskość chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

7.      Właściciele nieruchomości niezabudowanych lub częściowo zabudowanych są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń i odpadów z powierzchni całej nieruchomości i gromadzenia ich w urządzeniach do tego przeznaczonych w zależności od rodzaju odpadu.

8.      Dopuszcza się pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości na skraj jezdni, jeżeli chodnik przylega do drogi i nie powoduje to zakłóceń w ruchu pojazdów.

9.      Zakazuje się gromadzenia śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń pochodzących z chodnika na jezdni, jeżeli chodnik nie przylega do drogi publicznej.

10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków na bieżąco.

11. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami napraw może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

12. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

13. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.

14. Oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy.

15. Gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres.

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 3

1.      Zbieranie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinno odbywać się w sposób dostosowany do rodzaju zabudowy o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów. W urządzeniach do zbierania odpadów mogą być gromadzone tylko odpady komunalne. Szczegółowe zasady postępowania z innymi odpadami, określają przepisy odrębne.

2.      Do zbierania odpadów komunalnych przeznaczone są:

1)     pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 110 l,

2)     specjalne worki z oznakowaniem zawartości,

3)     pojemniki kontenerowe na odpady wielkogabarytowe i gruz o minimalnej pojemności 2000 l.

3.      Do zbierania odpadów na drogach publicznych i na przystankach komunikacyjnych przeznaczone są kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 l.

4.      Do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczone są pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 10 l odpowiednio oznakowane w zależności od rodzaju gromadzonych odpadów.

5.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na nieruchomości.

6.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów wielkogabarytowych w wyznaczonych miejscach na nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów stałych, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy.

7.      Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć nieprzepuszczalne dna i ściany, ze szczelnym przykryciem, z zamykanym otworem do usuwania nieczystości.

8.      Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

9.      Usytuowanie pojemników lub worków na odpady komunalne musi być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, w miejscach zabezpieczonych przed zbieraniem się wody i błota oraz łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników jak i podmiotów odbierających odpady i niepowodujących nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

10. Pojemniki do selektywnej zbiórki należy ustawić w miejscach wyznaczonych na terenie nieruchomości.

11. Urządzenia do zbierania i składowania odpadów komunalnych powinny być:

1)     wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone i składowane odpady przed dostępem insektów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi, a worki dostosowane do systemu wywozu odpadów, przy czym worek musi być szczelnie związany, a jego wypełnienie nie może powodować uszkodzenia worka w trakcie załadunku i transportu,

2)     w dobrym stanie technicznym,

3)     utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i estetycznym (myte co najmniej raz na dwa miesiące),

4)     okresowo dezynfekowane (minimum raz na sześć miesięcy).

12. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne błota, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych oraz odpadów przemysłowych i medycznych.

 

§ 4

1.      Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1)      spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych;

2)      stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

3)      niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;

4)      umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego niewyznaczonych;

5)      wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

6)      zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

7)      indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;

8)      wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

9)       indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

10)   wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 5

1.      Pozbywanie się odpadów komunalnych realizowane jest w ramach:

1)     systemu podstawowego, polegającego na cyklicznym odbiorze odpadów komunalnych,

2)     systemu uzupełniającego, który realizuje:

a)      odbiór odpadów selekcjonowanych,

b)      odbiór odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

c)      odbiór odpadów niebezpiecznych,

d)      odbiór pozostałości roślinnych,

e)      indywidualne zlecenia nie objęte funkcjonującymi systemami.

2.      Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych,

3.      Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych musi gwarantować zachowanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości, przy czym nie może być mniejsza niż 1 raz w miesiącu.

4.      Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku.

5.      Kosze uliczne należy opróżniać w zależności od miejsca usytuowania z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego standardu sanitarnego w okolicy ustawienia kosza.

6.      Zabrania się wykorzystywania koszy ulicznych do składowania odpadów opakowaniowych i odpadów komunalnych oraz zobowiązuje się właścicieli punktów handlowych lub usługowych do ustawienia na czas otwarcia punktów, koszy przeznaczonych do gromadzenia odpadów.

7.      Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości organizujących imprezy do zabezpieczenia odpowiedniej ilości pojemników na odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, stosownie do ilości uczestników organizowanych imprez oraz niezwłocznego uprzątnięcia terenu po ich zakończeniu.

8.      Zabrania się tworzenia „dzikich wysypisk” tj. gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

9.      Zgromadzone odpady komunalne mogą być odbierane tylko przez podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Raciąż na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

10. Zezwala się na wywóz we własnym zakresie gruzu budowlanego pochodzącego z indywidualnie prowadzonych remontów, poświadczony rachunkiem wystawionym przez podmiot prowadzący składowisko.

11. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać każdorazowo po wypełnieniu zbiornika, nie rzadziej niż 1 raz w roku. Opróżnianie mogą wykonywać tylko podmioty posiadający zezwolenie Wójta Gminy Raciąż na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

12. Właściciel nieruchomości zapewnia odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z takich usług oraz przechowywania dowodów płacenia za ich wykonanie przez okres 5 lat.

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 6

Określa się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości w następującej wysokości:

1.      do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

2.      do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

3.      do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7

1.      Osoby będące właścicielami lub opiekunami (zwane dalej właścicielami) psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności sprawowania dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie w taki sposób zabezpieczonym, aby uniemożliwiało to samodzielne przedostanie się zwierzęcia poza teren nieruchomości.

2.      Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i z nałożonym kagańcem. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3.      Zabrania się wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci.

4.      Zabrania się wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego.

5.      Właściciele psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do reagowania w sytuacjach zakłócania spokoju przez zwierzę.

6.      Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

7.      Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zniszczeń i zanieczyszczeń z terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego jak place, ulice, chodniki, parkingi, zieleńce, skwery i inne. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

8.      Właściciel psa ma obowiązek przytwierdzić do obroży znaczek ewidencyjny.

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 8

1.      Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielomieszkaniowych i obiektach im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych.

2.      Utrzymywanie zwierząt gospodarskich winno odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu przyległego, zanieczyszczenia powietrza wyziewami, jak też w sposób nie stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

3.      Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do:

1)     niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierząt z dróg publicznych oraz innych miejsc użyteczności publicznej,

2)     natychmiastowego zgłaszania potrzeby usunięcia zwłok do zakładów utylizacji,

3)     dbania o to aby zwierzęta nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa i uciążliwości dla otoczenia,

4)     przepędzania zwierząt w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym, szczególnie w obrębie dróg o dużym natężeniu ruchu,

5)     przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 9

1.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2.      Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

3.      W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściciele nieruchomości są zobowiązani do natychmiastowego wyłożenia trutki.

4.      Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Postanowienia końcowe

§ 10

1)     Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udzielania informacji związanych z wykonywaniem obowiązków określonych niniejszą uchwałą upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Raciąż jak również umożliwienia wstępu na teren nieruchomości funkcjonariuszom Policji oraz merytorycznym pracownikom Urzędu Gminy Raciąż posiadającym upoważnienie Wójta Gminy Raciąż w celu przeprowadzenia kontroli.

2)     W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy w tematycznej sprawie.

 

 

320945