Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXX/217/2006

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXX/217/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Raciąż  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

         Na podstawie art. 5, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Rada Gminy Raciąż, uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Uchwala się program i zasady współpracy Gminy Raciąż w 2006 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873) – w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                             Jarosław Jaworski

 

 

                                                                            Załącznik nr 1.

                                                                 do Uchwały Nr XXX/217/2006

                                                                           Rady Gminy Raciąż

                                                                         z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

NA 2006 ROK

 

Wstęp

 

Gmina Raciąż wykonuje należące do niej zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W celu poprawy efektywności może zlecić je organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

Partnerami Gminy Raciąż mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, które podejmują działania realizując zadania Gminy i są zainteresowane współpracą z Gminą – na rzecz mieszkańców Gminy Raciąż.

 

 

I. Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 

1.Ochrona zdrowia:

- profilaktyka i promocja zdrowia.

   2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

       - działalność profilaktyczna,

       - informacja edukacyjna,

       - opieka i wychowanie dzieci i młodzieży zagrożonych patologią.

   3. Kultura i krajoznawstwo:

       - promocja twórczości, historii i tradycji,

       - organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,

       - wspieranie działań i inicjatyw dzieci, młodzieży i dorosłych.

    4. Ochrona środowiska:

        - edukacja ekologiczna.

    5. Kultura fizyczna, sport i wypoczynek:

        - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

        - upowszechnianie obozów szkoleniowo-sportowych dla dzieci

          i młodzieży,

        - upowszechnianie turniejów i zawodów sportowych.

    6. Oświata i wychowanie:

         - organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

                                                       -   2   -

 

         Wykaz celów priorytetowych ustalany będzie w rocznym programie

         Współpracy z organizacjami pozarządowymi  przez Radę Gminy.

 

 

II. Formy współpracy:

 

1.     Powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

2.     Wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie

Dotacji na dofinansowanie ich realizacji oraz pomoc rzeczową.

3.     Pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach.

4.     Udostępnienie lokali na spotkania.

5.     Współpraca w pozyskaniu środków finansowych (z innych źródeł niż Budżet Gminy).

6.     Konsultacje i szkolenia (w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy).

7.     Promocję działalności w mediach: (Urząd umożliwi umieszczenie informacji o działalności organizacji na stronie internetowej oraz w lokalnej gazecie).

8.     Pomoc rzeczowa – po kosztach własnych Urzędu Gminy (korzystanie z kserokopiarki, faxu, czy telefonu itp.)

      

III. Sposób dotowania organizacji:

 

1.     Program  współpracy  finansowany  jest  z  budżetu  Gminy  Raciąż,

dlatego podstawowym kryterium, decydującym o udzieleniu wsparcia dla organizacji jest zgodność działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania oraz działalność na rzecz Gminy i jej mieszkańców. O środki – w ramach programu – mogą ubiegać się wyłącznie organizacje, które prowadzą swoją działalność dla mieszkańców Gminy Raciąż.

 

2.     Radni, Komisje Rady, organizacje i  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w terminie do 10 października, roku poprzedzającego rok budżetowy, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Raciąż o dofinansowanie określonego zadania, a także w okresie do 31 marca roku budżetowego.

  

3.     Tryb przyznawania dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli i oceny wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

4.     Dofinansowanie  w  formie  dotacji  celowych  na  realizację  zadań z

zakresu ujętego w niniejszym programie, odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert lub w innym trybie, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób, określony w przepisach ustaw, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

   

5.     W  przyznawaniu  dotacji  preferowane  powinny  być  te  organizacje i podmioty, które w sposób najbardziej efektywny wykorzystają dotację. Elementem oceny może być wkład własny i udział innych źródeł finansowania, a także dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy.

 

6.     Dotychczasowa współpraca z samorządem.

 

    7.    Środki finansowe uzyskane od Gminy w ramach niniejszego programu nie mogą być wykorzystane:

 

        a/ budowę, zakup budynków, zakup gruntów,

        b/ działalność gospodarczą,

        c/ pokrycie kosztów utrzymania biura,

        d/ działalność polityczną,

        e/ na regulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

 

 

IV. Sposób monitorowania współpracy:

 

Podstawową formą monitoringu – jako oceny sposobu wdrażania poszczególnych elementów Programu- będzie składanie sprawozdań półrocznych i rocznych.

Sprawozdanie półroczne stanowić będzie ocenę w trakcie realizacji zadania, czy podjęte działania zmierzają w dobrym kierunku.

Sprawozdanie roczne – traktowane będzie jako ocena po realizacji zadania.

Publikacja sprawozdań odbywać się będzie poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

  V. Zasady komunikacji:

 

Opracowany harmonogram spotkań władz Gminy z organizacjami pozarządowymi (Wójt Gminy umożliwi nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej oraz umożliwi zamieszczanie artykułów lub informacji na łamach „Głosu Raciąża’)

 

 

VI. Do współpracy z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminyzarządzeniempowoła koordynatora oraz zespół konsultacyjny.

 

321091