Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXXII/224/2006

Treść

U C H W A Ł A  Nr XXXII/224/2006xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                      Rady   Gminy    Raciąż

 z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

 

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Raciąż na 2006 rok

 

            Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165,

art. 166 i art.184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104  -   Rada  Gminy   Raciąż  uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2006 rok o kwotę 100.000,00 zł.  oraz zmniejsza się o kwotę 23.787,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2.      Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.586.310,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

 

 

       Dochody po zmianie wynoszą 16.001.599,31 zł.

 

 

 

§ 2

 

1.      Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2006 rok o kwotę 604.423,13 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 6.840,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.      Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.586.310,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

 

 

Wydatki po zmianie wynoszą  20.149.265,14 zł.

 

 

 

§ 3

 

1.      Z wolnych środków spłaca się pożyczki w kwocie 700.000,00 zł.

2.      Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w kwocie 4.147.665,83 zgodnie z załącznikiem Nr 3 są przychody pochodzące z:

 

- pożyczek w wysokości             -            2.300.000,00 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych            -            1.152.665,83 zł.

- wolne środki                          -             695.000,00 zł.

 

- 2 -

 

 

§ 4

 

1.      Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 nie objęte wieloletnim programem

w wysokości 565.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.      Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.934.585,47 zł. z godnie z załącznikiem Nr 5

3.      Łączne wydatki inwestycyjne w 2006 roku ustala się w wysokości 7.500.085,47 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – 5.

 

 

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  obowiązuje w roku budżetowym 2006

i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

                                              PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY               

 

                                                      Jaworski Jarosław

              

Zalacznik_nr_1224_.doc 
Zalacznik_nr_1a224_.doc 
Zalacznik_nr_2224_.doc 
Zalacznik_nr_2a224_.doc 
Zalacznik_nr_3224_.doc 
Zalacznik_nr_4224_.doc 
Zalacznik_nr_5224_.doc 
Zalacznik_nr_6224_.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321091