Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXIII/ 163/2005

Treść

    U C H W A Ł A  Nr XXIII/ 163/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy  w Raciążu

z dnia 14 czerwca 2005 roku

  

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej w Starym Gralewie

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia      21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) Rada Gminy  w Raciążu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania przed upływem okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 42/2 o powierzchni 0,0700 ha położonej  w Starym Gralewie z  „Geo – Market” Sp.z o.o. Zakład Mleczarski za wynagrodzeniem w kwocie 5.000,00 zł. z tytułu poniesionych nakładów w postaci budynku mleczarni. Cena nabycia została  ustalona w drodze negocjacji.

 

§ 2

 

Powyższa kwota zostanie wypłacona ze środków budżetowych przeznaczonych w budżecie gminy na rok 2005 w dziale 700 roz. 70005 § 6060.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż, który złoży sprawozdanie z jej wykonania po dokonaniu czynności notarialnych .

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                   

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

 

Jarosław   Jaworski

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

do U C H W A Ł Y  Nr XXII/163/2005

Rady Gminy  w Raciążu

z dnia 14 czerwca 2005 roku

 

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej w Starym Gralewie

  

Gmina Raciąż zwróciła się z propozycją rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr działki 42/2 o powierzchni 0,0700 ha położonej w Starym  Gralewie,  ustanowionego Aktem Notarialnym A Rep. Nr 2522/1995 z dnia 14 czerwca 1995 roku oraz Aktem Notarialnym A Rep. Nr 73/2003 z dnia 10 stycznia 2003 roku, do Geo – Market” Sp.z o.o. Zakład Mleczarski Raciąż .

W związku z zaprzestaniem wykorzystywania niniejszej nieruchomości na cele zlewni mleka,  Gmina Raciąż uznała, iż grunt ten jest zbędny dla „Geo – Market” Sp. z o.o., wobec czego wystąpiono z propozycją rozwiązaniem umowy wieczystego użytkowania przed upływem okresu użytkowania.

W bieżącym roku na sąsiedniej działce Gmina Raciąż zamierza zlokalizować inwestycję własną celu publicznego, a przejęcie wnioskowanej nieruchomości znacznie ułatwiłoby lokalizację planowanej inwestycji – budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną.

 

                                                                                        

320946