Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XX/137/2004

Treść

U C H W A Ł A   Nr  XX/137/2004xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady  Gminy  Raciąż

z dnia 10 grudnia 2004 roku

 

w sprawie:  ustalenia stawek podatku od środków transportowych

i zwolnień w tym podatku

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40  Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./,  art.8,9,10,11 i 12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 /t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84,  Nr 200, poz.1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966 oraz z 2004r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959 i Nr 123 poz.1291/, Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r.w sparwie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P.z 2004r. Nr 46, poz.794/ i  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 08 października 2004r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r./ M.P.z 2004r. Nr 43 poz.753/oraz art.4 ust.1,art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.z 2000r. Nr 62, poz.718 z późniejszymi zmianami/ 

-  Rada Gminy  Raciąż uchwala, co następuje:

  

§ 1

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

 

1.      Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12 ton:

 

Kwota podatku

w zł.

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

400,00

Powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

550,00

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

700,00

 

2.      Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach

Stawka  podatku  / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

12

13

500,00

700,00

13

14

600,00

800,00

14

15

700,00

900,00

15

 

1.000,00

1.300,00

1

2

3

4

Trzy osie

12

17

600,00

800,00

17

19

700,00

1.000,00

19

21

800,00

1.200,00

21

23

1.000,00

1.300,00

23

25

1.100,00

1.600,00

25

 

1.100,00

1.600,00

Cztery osie i więcej

 

12

25

1.000,00

1.300,00

25

27

1.100,00

1.400,00

27

29

1.500,00

1.700,00

29

31

1.800,00

2.452,80

31

 

1.800,00

2.452,80

3.      Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton:

 

 

Kwota podatku

w zł.

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

600,00

Powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

900,00

Powyżej 9 ton ,a poniżej 12 ton

1.200,00

 

4.      Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

i ciągnik siodłowy + naczepa

/w tonach/

Stawka  podatku  / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

12

18

700,00

800,00

18

25

800,00

1.000,00

25

31

1.000,00

1.500,00

31

 

1.700,00

1.937,76

Trzy osie

12

40

1.700,00

1.800,00

40

 

2.000,00

2.548,65

 

5.      Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Kwota podatku

w zł.

Od 7 ton  a poniżej 12 ton

400,00

 

6.      Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów /naczepa przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach

Stawka  podatku  / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

400,00

400,00

18

25

500,00

600,00

25

 

600,00

700,00

Dwie osie

 

12

28

500,00

600,00

28

33

700,00

900,00

33

38

900,00

1.300,00

38

 

1.200,00

1.700,00

Trzy osie

12

38

800,00

1.000,00

38

 

1.000,00

1.300,00

 

7.      Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

 

Kwota podatku

w zł.

Mniej niż 30 miejsc

850,00

Równej lub wyżej niż 30 miejsc

1.500,00

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe o masie dopuszczalnej poniżej 12 ton wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek  i zakładów budżetowych,  powiązanych z budżetem gminy Raciąż. 

  

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr X/81/2003 Rady Gminy  Raciąż z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.

 

                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

               

                                                                                                            Jarosław  Jaworski

 

 

 

 

320059