Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXVI/180/2009

Treść

U C H W A Ł A Nr XXVI/180/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie połączenia Gminy Raciąż i Gminy Miasto Raciąż w jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 11 i art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadza się referendum gminne, którego tematem będzie wypowiedzenie się mieszkańców gminy w sprawie połączenia Gminy Raciąż i Gminy Miasto Raciąż w jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Wyznacza się termin przeprowadzenia referendum na dzień 7 czerwca 2009r.

3. Pytanie referendum określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Kalendarz czynności określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz bezzwłocznemu ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Raciąż.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXVI/180/2009

Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXVI/180/2009

Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXVI/180/2009

320059