Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska pracy

WÓJT GMINY RACIĄŻ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY: I. NAUCZYCIELI W OŚRODKACH EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH) W GMINIE RACIĄŻ II. OBSŁUGI PROJEKTU – KOORDYNATORA I ASYSTENTA ORAZ KSIĘGOWEGO I ASYSTENTA

 

  Projekt ,,Sukces zaczyna się w przedszkolu" – projekty konkursowe   

realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 współfinansowany przez Unię Europejską

 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

WÓJT GMINY RACIĄŻ 

OGŁASZA NABÓR 

NA  WOLNE STANOWISKA PRACY:

I. NAUCZYCIELI W OŚRODKACH EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH) W GMINIE RACIĄŻ

II. OBSŁUGI PROJEKTU – KOORDYNATORA  I ASYSTENTA ORAZ

KSIĘGOWEGO I ASYSTENTA 

I.NAUCZYCIELE

1. Przedmiot naboru:

1) stanowisko: nauczyciel/nauczycielka w ośrodku edukacji przedszkolnej (punkcie przedszkolnym);

2 ) miejsce wykonywania pracy w jednym z n/w ośrodków:

 -          Ośrodek Edukacji Przedszkolnej (Punkt Przedszkolny) w Kodłutowie

 -          Ośrodek Edukacji Przedszkolnej (Punkt Przedszkolny) w Koziebrodach

 -          Ośrodek Edukacji Przedszkolnej (Punkt Przedszkolny) w Kraszewie Gaczułtach

 -          Ośrodek Edukacji Przedszkolnej (Punkt Przedszkolny) w Krajkowie

 -          Ośrodek Edukacji Przedszkolnej (Punkt Przedszkolny) w Raciążu

 -          Ośrodek Edukacji Przedszkolnej (Punkt Przedszkolny) w Starym Gralewie

 -          Ośrodek Edukacji Przedszkolnej (Punkt Przedszkolny) w Uniecku

 3) okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2012r. do 30 października  2013r,

 4) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę zgodnie z KN.

 

 2. Wymagania niezbędne:

 1) posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U. Nr 50, poz. 400);

 2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego ośrodku edukacji przedszkolnej (punkcie przedszkolnym);

 3) posiadanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze co najmniej 3 miesiące.

 

 3. Zakres zadań do wykonania na stanowisku:

 1) realizacja podstawy programowej określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 4 poz. 17) w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku;

 2) organizacja swobodnych zajęć dla dzieci np.: muzycznych, plastycznych,

 3) opieka nad dziećmi;

 4) informowanie rodziców o postępach dzieci;

 5) dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym, w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie;

 

6) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

7) inne zadania wynikające w trakcie realizacji projektu.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny

3) kwestionariusz osobowy

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

7) oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do siedziby Urząd Gminy w Raciążu  pokój nr 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na stanowisko pracy: nauczyciele w ośrodkach edukacji przedszkolnej ( punktach przedszkolnych) w Gminie Raciąż”

Zgłoszenie należy składać do dnia 21 grudnia  2011 roku do godz. 11.00.   

II OBSŁUGA PROJEKTU

1. Przedmiot naboru:

1) stanowisko: koordynator/koordynatorka i asystent/asystentka a oraz księgowy/księgowa i asystent/asystentka;

2) miejsce wykonywania pracy :

    Urząd Gminy w Raciążu

2. Wymagania niezbędne:

1) wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe związane z realizacją zadań oświatowych;

2) znajomość podstawowych zasad i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków POKL. 

3. Zakres zadań do wykonania na stanowisku: 
 
1).koordynator/koordynatorka 

a) wymiar czasu pracy 4 godz. tygodniowo (0,1 etatu)

b)  nadzór nad realizacją całości projektu;

c) współpraca z dyrektorami szkół w których umiejscowione będą Ośrodki Edukacji Przedszkolnej (Punkty Przedszkolne) i nauczycielami prowadzącymi zajęcia;

d) koordynacja realizacji działań projektu;

e) dbałość o merytoryczną wysoką jakość realizowanych zadań;

f)  nadzór nad zgodnością realizacji projektu z umową oraz korespondencja z IP;

g)  nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanych z dokonywanymi zakupami;

h) monitorowanie prawidłowego przebiegu projektu;

i) przygotowanie raportu końcowego.

2). asystent/asystentka

 a) wymiar czasu pracy 4 godz. tygodniowo (0,1 etatu)

b) prowadzenie dokumentacji;

c)  przygotowanie materiałów do organizacji monitoringu i ewaluacji;

d) pomoc w organizacji spotkań z dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami;

e) przygotowanie projektów sprawozdań.

3). księgowy/księgowa i asystent/asystentka

a) wymiar czasu pracy 4 godz. tygodniowo (0,1 etatu)

a) rozliczanie finansowe projektu;

b) naliczanie i wypłata wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli;

c) sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań finansowych;

d) ewidencja i księgowanie środków wydatkowanych w projekcie.

4.Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny (wymienić udział w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie ostatnich trzech lat),

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,

7) oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”. 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do siedziby

Urząd Gminy w Raciążu  pokój nr 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na stanowisko pracy: obsługa projektu – koordynator i asystent oraz księgowy i asystent”

Zgłoszenie należy składać do dnia 21 grudnia  2011 roku do godz. 11.00.

 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

Autor: Łukasz Grodkiewicz
Data utworzenia: 14-12-2011 12:54:44
Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 18-12-2018 15:53:44