INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu”- projekty konkursowe Realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Sukces zaczyna się  w przedszkolu”- projekty konkursowe
Realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Raciąż, 30.12.2011 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
I. Nauczyciele w Ośrodkach Edukacji Przedszkolnej
(Punktach Przedszkolnych) w Gminie Raciąż w projekcie „Sukces zaczyna się w przedszkolu”
nazwa stanowiska pracy
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostały wybrane osoby:
 
  1. Małgorzata Mazuchowska
  2. Marta Ott
  3. Emilia Jóźwiak-Małecka
  4. Agnieszka Pokorska
  5. Jolanta Ziółkowska
  6. Marlena Jankowska
  7. Ewelina Tomporowska
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Ww. osoby przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Wykazały się znajomością podstawy programowej wychowania przedszkolnego, posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych, oraz wymagany staż pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego bądź nauczania zintegrowanego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielały odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Ponadto wybrane osoby cechuje  spokój i opanowanie.
 
II. Obsługa projektu – koordynator i asystent oraz księgowy i asystent w projekcie „Sukces zaczyna się w przedszkolu”
nazwa stanowiska pracy
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostały wybrane osoby:
1.      Władysław Kwiatkowski – koordynator
2.      Marzanna Pietruszewska – asystent koordynatora
3.      Gabriela Osowska – księgowy
4.      Małgorzata Chłopik – asystent księgowego.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrane do obsługi projektu osoby posiadają wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe związane z realizacją zadań oświatowych. Wykazały się także znajomością podstawowych zasad i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków PO Kapitał Ludzki. 
 
 
Przewodniczący Komisji
 
    Gabriela Kowalska
 
 
 
 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
Świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 

Autor: Łukasz Grodkiewicz
Data utworzenia: 30-12-2011 12:06:50
Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 18-12-2018 15:53:39