Przejdź do stopki

Uchwała Nr V/14/2010

Treść

                                                                                            xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2011

 Nr  V/14/2010

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2010 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poź.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)  Rada Gminy uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Dochody w łącznej kwocie  25.840.822,43  ,  w tym:

 

1)    dochody bieżące w kwocie:   18.833.116,24  zł,

2)    dochody majątkowe w kwocie: 7.007.706,19  zł,

­    zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.  Wydatki w łącznej kwocie  27.822.482,74  , w tym:

 

1)    wydatki bieżące w kwocie   16.822.466,00  zł,

2)    wydatki majątkowe w kwocie  11.000.016,74 zł,

­    zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1. Deficyt budżetu w kwocie   1.981.660,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętej pożyczki  w kwocie 360.000,00 zł

- wolnych środków – 1.621.660,31 zł

2. Przychody budżetu stanowiące wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł przeznacza się na rozchody – spłatę pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.981.660,31 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1.000.000,00 zł

 

§ 5

 

W budżecie  tworzy się:

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  28.000,00  zł. 

2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe  w wysokości 36.500,00 zł,

 

 § 6

 

1.     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

1.     Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2.     Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na kwotę 25.000,00 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

1.     Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę  471.264,00  zł,     w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 471.264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2.     Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

 

§ 10

 

1.     Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

 

1. Upoważnia się Wójta  do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł

2)      dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,

3)      dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 10 w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

 

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                                                                             

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                             Jarosław Jaworski

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załączniki Nr 3, 5, 9, 10

Załączniki Nr 4, 6, 7, 8

320932