Przejdź do stopki

Uchwała Nr VIII/38/2011

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

U C H W A Ł A  Nr VIII/38/2011

Rady Gminy Raciąż

z dnia 19 maja 2011r.

 

 

w sprawie:  udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu

                     wykonania budżetu na 2010 rok.

 

 

                Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 271, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z:     

 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok;

2) sprawozdaniem finansowym;

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

4) informacją o stanie mienia Gminy;

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

 

Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                               Jarosław Jaworski

320059