Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVI/89/2012

Treść

 

UCHWAŁA NR XVI/89/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17 lutego 2012 roku
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
                   Na podstawie art. 18, ust. 1 i 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 5, ust. 7, pkt 3, ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2571 z późn.zm.) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W statucie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu nadanym Uchwałą Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu, zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
    „§ 1 – Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu z siedzibą w budynku Urzędu
               Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, zwane dalej „Biurem” zostało powołane zgodnie
               z Uchwałą Nr XXII/27/97 Rady Gminy w Raciążu z dnia 18 grudnia 1997 roku
               w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu.”
2. § 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
    „§ 7 – Biuro używa pieczątki podłużnej o treści:
              Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
                            w Raciążu
             09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2
             NIP 567-14-74-756, REGON 130336736”
                         
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowie Gminy Raciąż.
 
   § 3.
 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 

Jarosław Jaworski

  

 

320068