Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVII/96/2012

Treść

                                                                                                                                                                

 
UCHWAŁA  Nr XVII/96/2012
 
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 marca 2012r.
 
 
w sprawie:  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciąż środków stanowiących fundusz sołecki.
 
 
 
         Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 17 i art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 1, ust. 1  ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku  o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciąż na rok 2013 środków, stanowiących fundusz sołecki.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                            Jarosław Jaworski

321091