Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVIII/105/2012

Treść

 
UCHWAŁA Nr XVIII/105/2012
 
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 25 maja 2012r. 
 
w sprawie: wygaśnięcia mandatu sołtysa.
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Kaczorowy – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
  
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu sołtysa Sołectwa Kaczorowy na skutek śmierci.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                          Jarosław Jaworski

320073