Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXII/115/2012

Treść

 
UCHWAŁA Nr XXII/115/2012
 
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 7 września 2012r.
 
 
 
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Raciąż.
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
 
W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Raciąż” do Statutu Gminy Raciąż uchwalonego Uchwałą Nr IV/28/2003 Rady Gminy Raciąż z dnia 7 marca 2003r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 88, poz. 2255 – wprowadza się następujące zmiany:
 
1.   punkt 5 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Filialna w Kodłutowie”
2.    skreśla się punkt 6;
3.    punkt 10 otrzymuje brzmienie: „Zespół Szkół w Starym Gralewie”.
    
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 3
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
    
    

321098