Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXVII/149/2013

Treść

UCHWAŁA Nr XXVII/149/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013 roku
 
w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 
            Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit c i art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.89 ust.1 pkt 2, art.91 i art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240  z późn.zm) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.930.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych ) na sfinansowanie  planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - Etap II”.
 
§ 2
 
1.    Zabezpiecza się spłatę pożyczki w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
2.    Jako pokrycie spłaty pożyczki wskazuje się dochody z podatku od nieruchomości.
 
§ 3
 
Termin spłaty pożyczki określonej w § 1 niniejszej uchwały ustala się na lata 2014-2016 zgodnie z zestawieniem przepływów pieniężnych stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         Jarosław Jaworski
 
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXVII/149/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26.03.2013 r.
 
        W związku z potrzebami inwestycyjnymi Gminy konieczne jest zaciąganie zobowiązań, przy jednoczesnym utrzymywaniu wskaźników zadłużenia. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 1.930.000,00 zł na zapewnienie źródeł finansowania inwestycji.
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/35/2011
Rady Gminy Raciąż
z dnia 19 maja 2011 roku
 
 
PRZEPŁYW ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY RACIĄŻ W LATACH 2011 – 2015
 
 
wyszczególnienie
PROGNOZA
2011
2012
2013
2014
2015
1.    Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/
3 520 393,36
-
-
-
-
2.    Dochody ogółem w tym:
21 341 249,50
25 800 000,00
27 200 000,00
28 400 000,00
29 000 000,00
Subwencje
 8 398 080,00
9 100 000,00
9 400 000,00
9 600 000,00
9 800 000,00
Dotacje celowe na zadania zlecone
2 989 032,00
3 000 000,00
3 100 000,00
3 500 000,00
3 700 000,00
Dotacje celowe na zadania własne
513 252,00
1 000 000,00
1 200 000,00
1 300 000,00
1 400 000,00
Dochody własne
9 440 885,50
12 700 000,00
13 500 000,00
14 000 000,00
14 100 000,00
3.    Wydatki ogółem
28 991 642,86
24 300 000,00
25 400 000,00
26 440 000,00
27 130 000,00
4.    Wyd. bież. bez inwestycji i obsługi długu
16 929 835,00
17 222 438,00
18 083 560,00
18 987 738,00
19 500 000,00
5.    Wolne środki /1+2+/-4
7 931 807,86
8 577 562,00
9 116 440,00
9 412262,00
9 500 000,00
6.    Zobowiązania w tym:
1 120 000,00
1 740 000,00
1 980 000,00
2 090 000,00
1 940 000,00
- Spłata kredytów i pożyczek
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
360 000,00
 
- Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/
120 000,00
90 000,00
60 000,00
30 000,00
 
Łącznie spłaty pożyczek wraz z odsetkami w tym:
1 120 000,00
1 740 000,00
1 980 000,00
2 090 000,00
1 940 000,00
Rata pożyczki wnioskowanej
 
500 000,00
800 000,00
1 600 000,00
1 870 000,00
Odsetki od wnioskowanej pożyczki
 
150 000,00
120 000,00
100 000,00
70 000,00
Udzielone poręczenia
 
 
 
 
 
7.    Poz. wolne środki /5 - 6/
6 811 807,86
6 837 562,00
7 136 440,00
7 322 262,00
7 560 000,00
8.    Wydatki inwestycyjne
11 941 807,86
6 837 562,00
7 136 440,00
7 322 262,00
7 560 000,00
9.    Środki pozyskane / 8 – 7/ w tym:
5 130 000,00
 
 
 
 
Kredyty
 
 
 
 
 
Pożyczki
5 130 000,00
 
 
 
 
Dotacje
 
 
 
 
 
Inne
 
 
 
 
 
Udział spłaty kredytów, pożyczek i odsetek w dochodach
5,25
6,74
7,28
7,36
6,69
 
 
 
 

321103