Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXIX/164/2013

Treść

Uchwała Nr XXIX/164/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 03 czerwca 2013 r.
 
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.594 ), art. 6I ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz.391) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa j.t. Dz.U. z 2012 r. poz.749 z póź.zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.         Zarządza się na terenie Gminy Raciąż pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2.         Na inkasentów opłaty, o której mowa w ust.1 wyznacza się sołtysów sołectw, na terenie których pełnią funkcję.
 
§ 2
Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 3
1.         Termin płatności dla inkasenta ustala się drugiego dnia następującego po terminie płatności opłaty, o której mowa w § 1 uchwały.
2.         W przypadku, gdy termin płatności jest dniem wolnym od pracy terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
3.         Pobrane kwoty inkasent  zobowiązany jest odprowadzić na właściwy rachunek Gminy Raciąż lub wpłacić w kasie Urzędu Gminy. 
 
§ 4
1.         Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.
2.         Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty funkcji.
 
§ 5
Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania opłaty bezpośrednio w kasie w Urzędzie Gminy Raciąż lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Raciąż.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 roku.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 
Jarosław Jaworski
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/164/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 03 czerwca 2013 roku
 
Zgodnie z art.6l ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 ze zm.) Rada Gminy może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.  
Realizując dyspozycję zawartą w wyżej przytoczonej ustawie Rada Gminy Raciąż podejmuje uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa, wyznacza inkasentów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkaso.  
Podjęcie uchwały spowoduje, że ściągalność opłat będzie znacznie wyższa ułatwi to właścicielom nieruchomości regulowanie powyższej opłaty.

321085