Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXV/202/2014

Treść

UCHWAŁA Nr XXXV/202/2014 
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 lutego 2014r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciąż środków stanowiących fundusz sołecki.
 
 
         Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 17 i art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), w związku z art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciąż na rok 2015 środków, stanowiących fundusz sołecki.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

 

321091