Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXV/204/2014

Treść

 

Uchwała Nr XXXV/204/2014
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 8  ust. 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024), Rada Gminy w Raciążu uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8  ust. 1  ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ( M.P. z 2013r., poz.1024) udzielając wsparcia:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej.
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2014 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski


 
Uzasadnienie
Dotychczasowy Program i Uchwała Rady Gminy pozwalały na objęcie nieodpłatną pomocą osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz w formie posiłków, gdy dochód nie przekraczał 200% kryterium wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.
Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 / M.P. z 2013r., poz. 1024/ przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 / M.P. z 2013r., poz.1024/ zgodnie z art. 8  ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.
Podwyższenie kryterium dochodowego do 150% w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych wielu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji dochodowej i życiowej .
Wobec powyższego podjęcie powyższej Uchwały jest uzasadnione.

 

321091