Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV.15.2015

Treść

U C H W A Ł A  Nr IV.15.2015

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 stycznia 2015r.

 

w sprawie: zasad określenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 25, ust. 4,6,7,8,10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 710) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gmin (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 ze. zm.) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§1

Podstawę do ustalenia wysokości diety stanowi półtorakrotność kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw ( t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 79, poz. 431).

§ 2

Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 50% podstawy określonej w § 1.

§ 3

1. Zwrot kosztów podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy będzie dokonywany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 ze zmianami).

2. Polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącego Rady Gminy dokonuje wskazany wiceprzewodniczący Rady Gminy.

§ 4

W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji Rady w innym terminie niż pierwszy dzień miesiąca, wysokość należnej diety oblicza się proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych przez radnego.

§ 5

Traci moc: Uchwała Nr IV/10/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zasad określenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

321096