Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI.25.2015

Treść

Uchwała Nr VI.25.2015
Rady Gminy Raciąż

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 12 § 4, § 11, i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014r. poz. 188) – Rada Gminy Raciąż – na wniosek Wójta Gminy – uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się obwód głosowania nr 6, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Poradni Rodzinnej „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kraszewo-Czubaki 23 a, 09-140 Raciąż. Obwód obejmuje uprawnionych do głosowania pensjonariuszy i pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kraszewie – Czubakach, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Raciąż, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.gmina.raciaz.iap.pl  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski

 

 

320929