Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI.26.2015

Treść

Uchwała Nr VI.26.2015

Rady Gminy Raciąż

z dnia 27 marca 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2015 r.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala  co następujące:

§ 1

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w roku 2015” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                 Jarosław Jaworski

 

Załącznik nr 1 - „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2015 roku”

320932