Przejdź do stopki

Uchwała VII.42.2015

Treść

 

 

Uchwała Nr VII.42.2015
Rady Gminy Raciąż

z dnia 10 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. i Uchwałą Nr XVI/89/2012 z dnia 17 lutego 2012r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych z póź. zm. (Dz. U. z 2013r., poz. 885) oraz art. 5 ust. 7 pkt 3, art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2571 z póź. zm.) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu nadanym Uchwałą Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu, zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/194/2009r. Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. oraz Uchwałą Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 17 lutego 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1.  – Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu, z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Raciąż, ul. 11 Listopada 20, zwane dalej „Biurem” zostało powołane zgodnie z Uchwałą Nr XXII/27/97 Rady Gminy w Raciążu z dnia 18 grudnia 1997 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu .”.

2. §7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7.  – Biuro używa pieczątki podłużnej o treści:

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

w Raciążu

09-140 Raciąż, ul. 11 Listopada 20

NIP 567-14-74-756, REGON 130336736”.

§ 2. Traci moc: Uchwała Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski

321084