Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVI.101.2016

Treść

 

U C H W A Ł A Nr  XVI.101.2016

Rady Gminy Raciąż

 z dnia 06 maja 2016 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Baboszewo               

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446/ oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami ), -  Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Baboszewo w wysokości 400.000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)  na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo-Cywiny Wojskie - Bożewo”.

 

§ 2

 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej, o których mowa w §1 określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Raciąż a Wójtem Gminą Baboszewo.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jarosław Jaworski

321091