Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXIII.158.2017

Treść

UCHWAŁA NR XXIII.158.2017
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Raciąż uchwala , co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz liczbę punktów na poszczególne kryteria:
1) dziecko objęte obowiązkowym  rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 70 pkt
2) dziecko, któremu gmina jest zobowiązana na mocy odrębnych przepisów zapewnić miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego – 30 pkt
3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 20 pkt
4) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 6 pkt
5) wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 10 pkt, przy czym:
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 90% kwoty, o której w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) -  10 pkt;
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 90% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka i mnożąc przez 10.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
2) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,
3) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
4) zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w KRUS,
5) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o kontynuacji edukacji w danym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym,
6) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wysokości dochodu na  osobę w rodzinie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

321091