Wójt Gminy Raciąż ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Raciąż położonych w miejscowości Łempino

Raciąż, dnia 20 listopada 2017 r.

RRG 6840.9.2017

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.) § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. 2014.1490 j.t.)

Wójt Gminy Raciąż

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Raciąż

położonych w miejscowości Łempino – zamieszczonych poniżej.

 

Miejscowość
nr KW

Nr działki

Powierzchnia

działki [ha]

Wadium

Cena wywoławcza

Godzina przetargu

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Łempino

PL1L/00019699/3

203/9

0,1679

2 500 zł

12 500 zł

12:30

Nieruchomość położona jest we wsi Łempino, gm. Raciąż woj. mazowieckie w odległości ok. 2 km od Raciąża bezpośrednio przy skrzyżowaniu dróg o nawierzchni asfaltowej: Kiełbowo-Raciąż oraz Łempino-Łempinek. Usytuowana jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i upraw polowych. Wg ewidencji gruntów działkę stanowią użytki – grunty orne RV. Działka nie jest zabudowana oraz ma kształt zbliżony do prostokąta. Leży w zasięgu sieci energii elektrycznej i wodociągowej. Aktualnie dla tego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również założeń do planu. Nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy ani decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które powodują zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Natomiast w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż przedmiotowa działka leży w kompleksie terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej z usługami użyteczności publicznej.

Łempino

PL1L/00019699/3

203/10

0,1670

2 500 zł

12 500 zł

13:00

j.w.

Łempino

PL1L/00019699/3

203/11

0,1106

1 660 zł

8 300 zł

13:30

j.w.

Łempino

PL1L/00019699/3

203/12

0,1124

1 680 zł

8 400 zł

14:00

Nieruchomość położona jest we wsi Łempino, gm. Raciąż woj. mazowieckie w odległości ok. 2 km od Raciąża bezpośrednio przy skrzyżowaniu dróg o nawierzchni asfaltowej: Kiełbowo-Raciąż oraz Łempino-Łempinek. Usytuowana jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i upraw polowych. Wg ewidencji gruntów działkę stanowią użytki – grunty rolne zabudowane Br/RV. Działka  była wcześniej zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, który obecnie został rozebrany, przedmiotowa nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. Leży w zasięgu sieci energii elektrycznej i wodociągowej. Aktualnie dla tego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również założeń do planu. Nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy ani decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które powodują zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Natomiast w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż przedmiotowa działka leży w kompleksie terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej z usługami użyteczności publicznej.

Księga wieczysta prowadzona dla przedmiotowych nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium wniesiona w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia  29 grudnia 2017 roku (piątek) na nr konta 71 8233 0004 0000 1717 2016 0117 w Banku Spółdzielczym w Raciążu z dopiskiem „Wadium za działkę nr ….. Łempino”, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy (ostateczny termin wpływu 29 grudnia 2017 r.).

Postąpienie –  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 5 stycznia 2018 r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Raciążu, ul. Kilińskiego 2 (sala konferencyjna na II piętrze).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy winni przedłożyć komisji przetargowej:

1. dowód wniesienia wadium,

2. w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo,

3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka,

4. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – aktualny odpis właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody osobiste osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konto.

Wadium ulega  przepadkowi na rzecz Gminy Raciąż w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organizatora przetargu. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na zasadach określonych w art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.).

 

 

Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raciąż, na stronie internetowej Urzędu Gminy Raciąż - www.raciaz.iap.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łempino przez okres 30 dni tj. od 22 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.

Szczegółowych informacji dotyczących obiektu i przetargu udziela Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój 2, tel. 0-23 679-12-80 w.123 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Raciąż

/-/Ryszard Giszczak

Autor: Łukasz Grodkiewicz
Data utworzenia: 21-11-2017 9:30:15
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 21-11-2017 14:55:29