Wójt Gminy Raciąż ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Raciąż położonej w miejscowości Kodłutowo

Raciąż, dnia 20 listopada 2017 r.

RRG 6840.5.2017

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.) § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. 2014.1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXVII.184.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kodłutowo

 

Wójt Gminy Raciąż

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Raciąż

położonej w miejscowości Kodłutowo

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów działką o nr 328/3 o powierzchni 0,2170 haKW PL1L/00021469/9.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Kodłutowo, gmina Raciąż woj. mazowieckie  w odległości ok. 7 km od Raciąża, usytuowana w centralnej części miejscowości, bezpośrednio przy skrzyżowaniu drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka zabudowana jest budynkiem byłej Szkoły Podstawowej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa budynki mieszkalne jednorodzinne, budynek mieszkalny „dawny dom nauczyciela” oraz grunty rolne. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu, teren działki ogrodzony. Działka uzbrojona jest w przyłącze do sieci energii elektrycznej, wodociągowej i telefonicznej. Odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego. Budynek wolnostojący, murowany, składa się z trzech brył: dwóch jednopiętrowych i jednej parterowej. Ogólny stan techniczny budynku – dobry. Powierzchnia zabudowy (wg kartoteki budynków – 451m2, powierzchnia użytkowa (wg obmiaru własnego) – 575 m2.

Aktualnie dla tego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również założeń do planu. Nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy ani decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które powodują zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Natomiast w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż przedmiotowa działka leży w kompleksie terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej z usługami użyteczności publicznej.

Cena wywoławcza – 487 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium wniesiona w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 97 400,00 zł.

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia  29 grudnia 2017 roku (piątek) na nr konta 71 8233 0004 0000 1717 2016 0117 w Banku Spółdzielczym w Raciążu z dopiskiem „Wadium za działkę nr 328/3 Kodłutowo”, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy (ostateczny termin wpływu 29 grudnia 2017 r.).

Postąpienie –  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 5 stycznia 2018 r.  (piątek) o godzinie 11.30 w Urzędzie Gminy w Raciążu, ul. Kilińskiego 2 (sala konferencyjna na II piętrze).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy winni przedłożyć komisji przetargowej:

  1. dowód wniesienia wadium,
  2. w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo,
  3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka,
  4. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – aktualny odpis właściwego  rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody osobiste osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konto.

Wadium ulega  przepadkowi na rzecz Gminy Raciąż w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organizatora przetargu. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na zasadach określonych w art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.).

Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raciąż, na stronie internetowej Urzędu Gminy Raciąż - www.raciaz.iap.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kodłutowo przez okres 30 dni tj. od 22 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.

Szczegółowych informacji dotyczących obiektu i przetargu udziela Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój 2, tel. 0-23 679-12-80 w.123 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Raciąż

/-/Ryszard Giszczak

 

 

 

Autor: Łukasz Grodkiewicz
Data utworzenia: 21-11-2017 9:39:10
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 21-11-2017 14:53:45