Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr VII.60.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 17 czerwca 2019 roku

Treść

UCHWAŁA NR  VII.60.2019

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 17 czerwca 2019 roku

 

w sprawie zapewnienia dowożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych, wobec których Gmina Raciąż nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu

 

            Na postawie  art. 7 ust. 1 pkt 4 i 8 i  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r., poz. 506, ze. zm.) oraz art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) uchwala się co następuje:

§1. Zapewnia się prawo do bezpłatnego dowożenia i opieki w czasie dowożenia do oddziałów przedszkolnych wszystkim dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim zamieszkałym w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny, których droga z domu do najbliższego oddziału przedszkolnego przekracza 2 km, a wobec których Gmina nie ma takiego obowiązku.

§2. Zapewnia się prawo do bezpłatnego dowożenia i opieki w czasie dowożenia do szkoły  wszystkim uczniom klas I-VIII  zamieszkałym w obwodzie szkoły, których  droga  z domu do  szkoły  przekracza 2 km,  a wobec których Gmina nie ma takiego obowiązku .

§3. Realizacja prawa do bezpłatnego dowożenia i opieki w czasie dowożenia, o którym mowa w §1 i §2 następuje przez zapewnienie dzieciom i uczniom możliwości korzystania
z dowożenia, którego organizatorem jest Gmina Raciąż.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                Teresa Muchyńska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr. VII.60.2019
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17 czerwca 2019 roku

 

            Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo oświatowe, droga dziecka pięcioletniego (korzystającego z prawa do wychowania przedszkolnego) oraz droga dziecka sześcioletniego (spełniającego obowiązek przedszkolny) do przedszkola na terenie gminy, nie powinna przekraczać 3 km.

            Jeżeli warunek 3 km nie jest spełniony i droga dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do przedszkola przekracza tą odległość, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka
i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

            Jednakże zgodnie z art. 32 ust. 7 „gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego również w przypadkach,
w których nie ma takiego obowiązku”.

            Zatem uchwała Rady Gminy w §1 daje prawo dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim do korzystania z bezpłatnego dowożenia organizowanego przez Gminę Raciąż z wyłączeniem odległości zamieszkania poniżej 2 km od szkoły.

            Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km –
w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Jeżeli odległości te są przekroczone, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

            Art. 39 ust. 3 pkt 2 daje możliwość zorganizowania przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, kiedy odległości 3 i 4 km nie są przekroczone. Stosowne uregulowanie w tym zakresie zawiera §2 uchwały, w myśl którego prawem do dowożenia szkolnego obejmuje się również wszystkich uczniów, którzy zamieszkują
w odległości mniejszej, niż przytoczone powyżej 3 i 4 km, jednak przekraczającej 2 km.

            Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności względy bezpieczeństwa dzieci
i uczniów oraz racjonalność wykorzystania miejsc w autobusie, podjęcie uchwały jest zasadne.

328235