Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr X.79.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 28 października 2019r.

Treść

UCHWAŁA  Nr X.79.2019

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 28 października 2019r.

 

w sprawie wyboru ławnika sądowego

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 52 ze zm.) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023:

Ewa Godlewska-Czubkowska

 

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                            Teresa Muchyńska

 

328200