Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 34/2013

Treść

Zarządzenie Nr 34/2013
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 1 października 2013 roku
 
w sprawie zwrotu kosztów przejazdów za realizację zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła/ośrodek – dom.
 
Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
§ 1
Dopuszcza się zwrot kosztów przejazdów ucznia za wykonanie zadania polegającego na zapewnieniu transportu własnym samochodem i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (o których mowa w art. 17, ust. 3a, pkt 1 i 2 ustawy z dn.7.09.1991r. o systemie oświaty) objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki na trasie dom – szkoła/ośrodek - dom  ich rodzicom lub opiekunom prawnym, na ich wniosek, na okres danego roku szkolnego (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia) na niżej określonych zasadach.
§ 2
Zwrot kosztów przejazdów, o których mowa w § 1 zarządzenia, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia). Wymogiem korzystania z w/w zwrotu jest aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.
§ 3
1.Zwrot kosztów przejazdów za wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 zarządzenia, płatny w formie ryczałtu za 1 kilometr przebiegu pojazdu, nie może być wyższy niż:
   a)w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3  - 0,32 złotych.
   b)w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,47 złotych.
2. Wysokość zwrotu ustala się przy uwzględnieniu ilości kilometrów na trasie dom-szkoła/ośrodek-dom i poświadczonej przez dyrektora szkoły obecności dziecka na zajęciach. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych złożone nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca, potwierdzające realizację uzgodnionych warunków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia).
§ 4
Zwrot kosztów przejazdów rodzicom lub opiekunom prawnym następuje z dołu do dnia 15 następnego miesiąca po zrealizowaniu zadania transportu i opieki dziecka, potwierdzonego w sposób określony w § 3 zarządzenia.
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych  w Raciążu.
§ 6
Zarządzenie wymaga ogłoszenia na tablicy Urzędu Gminy Raciąż oraz na stronach internetowych gminy Raciąż.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                   
WÓ J T
Ryszard Giszczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Wzór wniosku stanowi

Załącznik nr 2 do zarządzenia - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do zarządzenia - Wzór oświadczenia

320593