NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Pracownik do spraw rozwiązywania problemów społecznych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko pracy: Pracownik do spraw rozwiązywania problemów społecznych

1. Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia wyższe drugiego stopnia o kierunku administracja,
 2. minimum dwa lata pracy w administracji,
 3. dobra znajomość obsługi komputera,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z zakresu problemów społecznych,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. komunikatywność, obowiązkowość, terminowość,
 4. umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy,
 2. współpraca za stacjonarnymi zakładami lecznictwa otwartego w zakresie pomocy osobom zobowiązanym do poddania się leczeniu odwykowemu,
 3. monitoring zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 4. udział w pracach gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 5. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego,

4.Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, ul. 11 Listopada 20, 09-140 Raciąż z dopiskiem: “Pracownik do spraw rozwiązywania problemów społecznych” w terminie do dnia 04.04.2009r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz.1458)”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odebrać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru) i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu po terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (
www.bip.raciaz.iap.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, ul. 11 Listopada 20.

Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 28-11-2012 12:40:14