Wójt Gminy Raciąż ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Raciąż położonej w miejscowości Koziebrody

Wójt Gminy Raciąż ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Raciąż położonej w miejscowości Koziebrody

Raciąż, dnia 20 listopada 2017 r.

RRG 6840.7.2017

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.) § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. 2014.1490 j.t.) oraz Uchwały Nr XXVII.185.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Koziebrody

Wójt Gminy Raciąż

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Raciąż

położonej w miejscowości Koziebrody

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów działką o nr 44/9 o powierzchni 0,1200 haKW PL1L/00019899/5.

Nieruchomość położona jest we wsi Koziebrody, gm. Raciąż woj. mazowieckie w odległości ok. 9 km od Raciąża, działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej Raciąż – Zawidz Kościelny o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie działki znajduje się kościół, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz przychodnia zdrowia. Wg ewidencji gruntów działkę stanowią użytki – pastwiska trwałe PsV. Działka częściowo porośnięta jest drzewami i krzewami, położona w zasięgu sieci uzbrojenia: energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz telefonicznej. Przedmiotowa nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta Aktualnie dla tego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również założeń do planu. Nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy ani decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które powodują zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Natomiast w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż przedmiotowa działka oznaczona jest jako „Parki zabytkowe”.

Księga wieczysta prowadzona dla przedmiotowej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Cena wywoławcza – 12 700,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium wniesiona w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 2 540,00 zł.

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia  29 grudnia 2017 roku (piątek) na nr konta 71 8233 0004 0000 1717 2016 0117 w Banku Spółdzielczym w Raciążu z dopiskiem „Wadium za działkę nr 44/9 Koziebrody”, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy (ostateczny termin wpływu 29 grudnia 2017 r.).

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 5 stycznia 2018 r. (piątek) o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy w Raciążu, ul. Kilińskiego 2 (sala konferencyjna
na II piętrze).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy winni przedłożyć komisji przetargowej:

  1. dowód wniesienia wadium,
  2. w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo,
  3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka,
  4. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – aktualny odpis właściwego  rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody osobiste osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konto.

Wadium ulega  przepadkowi na rzecz Gminy Raciąż w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organizatora przetargu. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na zasadach określonych w art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.).

Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raciąż, na stronie internetowej Urzędu Gminy Raciąż - www.raciaz.iap.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Koziebrody przez okres 30 dni tj. od 22 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.

Szczegółowych informacji dotyczących obiektu i przetargu udziela Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój 2, tel. 0-23 679-12-80 w.123 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Raciąż

/-/Ryszard Giszczak

Autor: Łukasz Grodkiewicz
Data utworzenia: 21-11-2017 9:24:27
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 21-11-2017 14:57:48