Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu publicznego (ofertowego pisemnego)

Raciąż, dnia 06 czerwca 2019 r.

Gmina Raciąż

ul. Kilińskiego 2

09-140 Raciąż

 

Or.SO.5540.8.2019

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego
w trybie przetargu publicznego (ofertowego pisemnego
)

 

 1. Podstawa prawna:
 • art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ),
 • Zarządzenie Nr  9/2019  Wójta Gminy Raciąż z dnia  19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego, stanowiącego własność Gminy Raciąż.

 

 1. Dane Sprzedającego

Gmina Raciąż, REGON: 130378048, NIP: 567 178 55 45

Miejscowość : 09-140 Raciąż Adres: ul. Kilińskiego 2

Strona internetowa: www.gminaraciaz.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek piątek 7:30 - 16:00

 1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FSC STARACHOWICE STAR A-29

o numerze rejestracyjnym WPN 12M7, rok produkcji 1975, stanowiącego własność Gminy Raciąż.

 1. Tryb przetargu:

Przetarg ofertowy pisemny.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty z jedną ceną.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej wg Załącznika nr 1.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium,
 2. w przypadku, gdy nie zawiera poprawnych danych, dokumenty są niekompletne, nieczytelne, bądź budzą wątpliwości.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 1. Cena wywoławcza samochodu:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę: 4 000,00 zł brutto (słownie brutto: cztery tysiące złotych 00/100).

Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie: 400,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w banku Bank Spółdzielczym w Raciążu,  nr rachunku: 71 82 33 0004 0000 1717 20 16 0117 -  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 wymagana kwota została zaksięgowana na koncie Urzędu Gminy Raciąż.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Sprzedającego - Urząd Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż , pokój nr 14, I piętro lub przesłać pocztą na jego adres w terminie do 26 czerwca 2019 r. do godz. 12:00. Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta na zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki FSC STARACHOWICE STAR A-29 ”

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony (w formie licytacji między tymi oferentami) dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 40 zł.

Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa wyżej o terminie dodatkowego przetargu.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie  Gminy Raciąż , ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż, w sali konferencyjnej II piętro przez komisję przetargową w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz.13:00.

 1. Miejsce i termin gdzie można obejrzeć przedmiot przetargu:

Samochód specjalny pożarniczy marki FSC STARACHOWICE STAR  A-29 można obejrzeć w jednostce OSP w Koziebrodach

Ze stanem technicznym samochodu można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Małgorzatą Więckowską, tel. 505 368 837.

8.Inne informacje

 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
 2. Data podpisania umowy kupna - sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży i potwierdzeniu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Uwaga: Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Spis załączników:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty na zakup samochodu,

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia OC

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy kupna-sprzedaży,

Załącznik Nr 4 – Dokumentacja fotograficzna pojazdu,

Załącznik Nr 5 - ZARZĄDZENIE Nr 9/2019  Wójta Gminy Raciąż z dnia19.02.2019 r. wraz z Regulaminem przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ofertowego pisemnego.

 

                                                                                              

                                                                                                              Zatwierdzam:

                                                                                                              WÓJT GMINY

                                                                                                  

                                                                                                     /-/ mgr Zbigniew Sadowski

Autor: Marcin Buras
Data utworzenia: 06-06-2019 12:24:46
Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 07-06-2019 7:50:59

ZAŁĄCZNIKI