Przejdź do stopki

Informacje dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Treść

PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH
 
W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 
Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 24 sierpnia 2019 r.

 

 
„1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

 

W Raciążu kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa mazowieckiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa mazowieckiego.

 

Wykaz stałych obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji obwodowych.

 

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich adresy zamieszczane są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych w uchwale zmieniającej.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitet wyborczy

 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r.

 

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmuje urzędnik wyborczy , w trakcie pełnionych dyżurów w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążu, ul. Kilińskiego 2.

 

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2–10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

 

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I. Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

 

Druk zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej bezpośrednio do Komisarza Wyborczego
 
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I do dnia 22 września 2019 r.
 
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
• Przewodniczący komisji – 500 zł,
• Zastępca przewodniczącego – 400 zł,

• Członek komisji – 350 zł.

 

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

 

Ponadto należy zauważyć, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

320946