Przejdź do stopki

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Treść

W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
 
„1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

 

Kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa mazowieckiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin z terenu województwa mazowieckiego.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały.

 

Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych w uchwale zmieniającej.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitet wyborczy

 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii komitety wyborcze i wyborcy będą mogli dokonywać zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w następujący sposób:

  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej do czego zachęcamy, w formie skanu na adres: sekretariat@gminaraciaz.pl  (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Oryginały zgłoszenia należy przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu.

W ww. przypadku dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego  do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów a nie przez pełnomocnika wyborczego.
  2. potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest:

  1. Osobiste zgłoszenie kandydatów w Urzędzie Gminy w następujących terminach:

 

31.03.2020 r.   od godz.   900      do godz.   1200

03.04.2020 r.   od godz.   900      do godz.   1200

09.04.2020 r.   od godz.   1200   do godz.   1500

10.04.2020 r.   od godz.   1200   do godz.   1500

 

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2–10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

 

Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana liczba, konieczne będzie przeprowadzenie losowania.
 
W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I. Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

 

Druk zgłoszenia kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej bezpośrednio do Komisarza Wyborczego
 
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I do dnia 20 kwietnia 2020 r.
 
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
• Przewodniczący komisji – 500 zł,
• Zastępca przewodniczącego – 400 zł,

320593