Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 2/2013

Treść

 
Zarządzenie nr 2/2013
 Wójta  Gminy Raciąż
    z dnia 20 czerwca 2013 r.
 
w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Starym Gralewie
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 36a ust. 1, 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powierzam Panu Krzysztofowi Borkowskiemu stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Starym Gralewie na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu.
 
§ 3
 
1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raciąż.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Wójt Gminy 

Ryszard Giszczak

320594