Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 33/2014

Treść

 

Zarządzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014 r.

 
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmian.) oraz Uchwały Nr XXXVII/242/2010 Rady Gminy Raciąż   z dnia  15 czerwca 2010 roku  zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przedstawić Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:
1)      informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)      informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)      informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr  3  do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
 
                                                                                             
W Ó J T  G M I N Y
R y s z a r d  G i s z c z a k
 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

320593