Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXIX/238/2014w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Uchwała Nr XXXIX/238/2014
Rady Gminy Raciąż

z dnia 25 września 2014 r.

 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 12 § 4, § 5, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014r. poz. 1134) – Rada Gminy Raciąż – na wniosek Wójta Gminy, uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się obwód głosowania nr 6 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Poradni Rodzinnej „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Kraszewo – Czubaki 23 a, 09-140 Raciąż. Obwód obejmuje uprawnionych do głosowania pensjonariuszy i pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kraszewie-Czubakach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Raciąż, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.gmina.raciaz.iap.pl.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/238/2014

Rady Gminy Raciąż

z dnia 25 września 2014r.

 

   Zgodnie z art. 12 § 4 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz. 112 z późniejszymi zmianami), oraz wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2014r. znak ZPOW-703-336/14 – na wniosek Wójta Gminy Raciąż – tworzy się obwód głosowania w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Kraszewie-Czubakach 23 a, gdzie w dniu wyborów będzie przebywało więcej niż 15 wyborców.

   Obwód głosowania dla pensjonariuszy i pacjentów uprawnionych do głosowania w wyborach:

- do sejmiku województwa – Okręg wyborczy Nr 4

- do rady powiatu – Okręg wyborczy Nr 2

- do rady gminy – Okręg wyborczy Nr 10

oraz w wyborach Wójta Gminy Raciąż, utworzony w Poradni Rodzinnej „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kraszewie-Czubakach 23a, 09-140 Raciąż, nie jest obwodem stałym. Obwód ten Rada Gminy tworzy każdorazowo dla danych wyborów.

413660