Przejdź do stopki

Ponowne wykorzystanie informacji

Treść

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania okresla ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Zgodnie z w/w ustawą przez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami" informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacji została wytworzona.

Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

• z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych,
• ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy ( nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne),
 z przepisów innych ustaw,
• z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany,

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

• udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciąż,
• przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (sugerowany wzór wniosku poniżej).

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

• nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
• została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
• będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
• została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone:

• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Gminy Raciąż,
• w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP,
• e-mailem na adres sekretariat@gmina.raciaz.iap.pl. 

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających czynności proste”.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urzędu Gminy Raciąż

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

• informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Gminy Raciąż,
• należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej,
• pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana,
• jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Gminy Raciąż jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowania lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U z 2012 r. poz. 270 z późn.zm.) z tym, że:

• przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
• skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

430318