Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXXV.251.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 13 września 2018r.

Treść

 

UCHWAŁA  Nr XXXV.251.2018      

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 13 września 2018r.

 

 

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonym na dzień              21 października 2018r.

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                 o samorządzie gminnym ( t.j. z 2018r. poz. 994 ze zm.),  art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (  Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349),                w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r.            w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów                i prezydentów miast (Dz. U. z 2018r. poz.1561) – Rada Gminy Raciąż – na wniosek Wójta Gminy, uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.Tworzy się obwód głosowania nr 6 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej              w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie  Kraszewo – Czubaki 23 a, 09-140 Raciąż.

Obwód obejmuje uprawnionych do głosowania pensjonariuszy i pacjentów.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Raciąż, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.gmina.raciaz.iap.pl

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                Jarosław Jaworski

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXV.251.2018

Rady Gminy Raciąż

z dnia 13 września 2018r.

 

 

         Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy           ( Dz. U. z 2018 roku poz. 754, 1000 i 1349 ) – na wniosek Wójta Gminy Raciąż – tworzy się obwód głosowania w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie Kraszewo-Czubaki 23 a, gdzie w dniu wyborów będzie przebywało więcej niż 15 wyborców.

         Obwód głosowania dla pensjonariuszy i pacjentów uprawnionych do głosowania w Okręgu wyborczym nr 10, utworzony w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie Kraszewo-Czubaki 23a, 09-140 Raciąż, nie jest obwodem stałym. Obwód ten Rada Gminy tworzy każdorazowo dla danych wyborów.

413631