Zarządzenia Wójta Gminy - starsze

  • w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/

  • w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014r.

  • w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raciąż"

  • w sprawie zwrotu kosztów przejazdów za realizację zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła/ośrodek – dom.

  • w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Starym Gralewie

strony 1 2