Przejdź do stopki

Informacja o zgromadzeniach

Treść

Informacja dotycząca zgromadzeń

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485). Zawiadomienie może zostać złożone: w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2

Zgromadzenia w trybie zwykłym

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Raciążu Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż tel. 23 679 12 80, faks 23 679 12 75, e-mail: sekretariat@gminaraciaz.pl Termin i sposób załatwienia sprawy: Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Zgromadzenia w trybie uproszczonym niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym zgłaszać można na adres poczty elektronicznej: • e-mail: sekretariat@gminaraciaz.pl • lub fax. 23 679 12 75 Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Osoby posiadające pełną zdo

Zgromadzenie spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzeniem, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia deba

413716