Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XXIX/213/2006

Treść

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

U C H W A Ł A  Nr XXIX/213/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Raciąż do złożenia wniosku

                    o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej.

 

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku         o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Postanawia się upoważnić Wójta Gminy Raciąż do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Płońsku z wnioskiem o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej      tj. Stacji Ujęcia Wody w Witkowie, położonej w Gminie Raciąż.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                        Jarosław Jaworski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr XXIX/213/2006

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 lutego 2006r.

 

w sprawie wniosku o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej

 

 

         Gmina Raciąż i Miasto Raciąż są współwłaścicielami w częściach równych zabudowanej nieruchomości – Stacja Ujęcia Wody Witkowo, położonej           w Gminie Raciąż, opisanej w księgach wieczystych nr KW 18 888; KW 18 900, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Płońsku.

 

         W dniu 1 lipca 1997r. Burmistrz Miasta Raciąż wniósł w formie aportu Stację Ujęcia Wody w całości (łącznie ze współwłasnością Gminy Raciąż) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Sp. z o.o.

 

         Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniesienie SUW w formie aportu do Spółki PGKiM w Raciążu powinno być potwierdzone odrębnym aktem notarialnym przez Gminę Raciąż, jako współwłaściciela. Taka sytuacja nie zaistniała.

 

         W związku z faktem, iż Gmina Raciąż nie może nawiązać porozumienia        z Miastem Raciąż w kwestii utrzymania i eksploatacji Stacji Ujęcia Wody Witkowo, zasadne jest wystąpienie do Sądu Rejonowego w Płońsku z wnioskiem                 o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej.

 

321098