Uchwały 2013

 • w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Baboszewo w 2013 roku.

 • w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Płońskiego w 2013 roku.

 • w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciąż środków stanowiących fundusz sołecki.

 • w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) – Przyjazne Mazowsze, wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013, w ramach osi LEADER

 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek czynszów dzierżawnych gruntów i najmu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Raciąż.

 • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • w sprawie: ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż na 2013 rok.

 • w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2013 r.

 • w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2012 rok.

 • w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.

 • w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

 • w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, zabudowanej nieruchomości, położonej w Koziebrodach, Gmina Raciąż

 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 • zmieniająca uchwałę Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

strony 1 2
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 27-12-2013 8:21:34