Uchwały Rady Gminy w Raciążu podjęte w 2009 roku

Uchwały 2009

 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 • w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raciąż

 • w sprawie: Regulaminu udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół gminnych.

 • w sprawie: utworzenia obwodu głosowania dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

 • w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum gminnego, wyznaczonego na dzień 7 czerwca 2009 roku.

 • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu.

 • w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/34/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kodłutowie.

 • w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/33/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie.

 • w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/70/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie.

 • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/21/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Koziebrodach i Publicznego Gimnazjum w Koziebrodach.

 • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/22/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Krajkowie i Publicznego Gimnazjum w Krajkowie.

 • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/20/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Uniecku i Publicznego Gimnazjum w Uniecku.

 • w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru gminy Raciąż, położonego w miejscowościach Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory, Pólka- Raciąż

 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

 • w sprawie założenia Stowarzyszenia „Gmin PŁN-ZACH Mazowsza” na rzecz kompleksowego systemu gospodarki odpadami

 • w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

 • w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 – 2012.

 • Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2010

 • w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie połączenia Gminy Raciąż i Gminy Miasto Raciąż w jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

strony 1 2
Autor edycji: Ryszard Giszczak
Data edycji: 08-07-2011 9:47:35