Uchwały 2015

 • w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2015 rok

 • w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raciąż.

 • w sprawie: zasad określenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy.

 • w sprawie: ustalenia diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

 • w sprawie: wysokości i zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.

 • w sprawie: zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążu

 • w sprawie: ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż na 2015 rok.

 • w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości

 • w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2015 r.

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2014 rok.

 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok.

 • w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w Płońsku

 • w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Raciąż

 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu.

 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. i Uchwałą Nr XVI/89/2012 z dnia 17 lutego 2012r.

strony 1 2