Uchwały 2012

 • W sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Raciąż nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych

 • w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż

 • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009 r.

 • w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie w celu utworzenia filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Bojanowskiego w Kodłutowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Uniecku.

 • w sprawie: zamiaru połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Starym Gralewie i Publicznego Gimnazjum im. św St. Kostki w Starym Gralewie

 • w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/

 • w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciąż środków stanowiących fundusz sołecki.

 • w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie

 • w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Uniecku

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2012 r.

 • Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż

 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2011 rok.

 • w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.

 • w sprawie: wygaśnięcia mandatu sołtysa.

 • w sprawie: zarządzenia wyborów do organu sołectwa Kaczorowy.

 • w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 • w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starym Gralewie oraz nadania mu statutu.

 • w sprawie: zmian w Statucie Gminy Raciąż.

 • w sprawie: podziału Gminy Raciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

strony 1 2
Autor edycji: Łukasz Grodkiewicz
Data edycji: 11-04-2013 7:58:18